Modele funkcjonowania giełd

Giełda-jest à Miejsce, w którym w ustalonym czasie spotykają się Henricus je kupujący danych towarów. Transakcje kupna-sprzedaży dokonywane są według ściśle okre Zasad organizacyjnych. Giełda à także obrót dewizami, Bonami skarbowymi, jednostkami uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych, opcjami, prawami Poboru, kontraktami typu Forward i futures Czy też swapami. Taka Struktura przedmiotowa giełdy sprawia, że uczestnicy Obrotu mają Wiele możliwości zainwestowania Swojego kapitału, w zależności OD Tego, Jak duże mortel chcą podjąć i Jak Wysokie zyski osiągnąć. Modèle Amerykański giełdy à modèle szczególnie spotykany w obrębie Kultury anglosaskiej. W modelu amerykańskim działają Oczywiście giełdy Amerykańskie, NP. Bourse de New York, w Anglii – bourse de Londres, un w Australii – Australian Securities Exchange. Giełda Papierów Wartościowych h. w. swoistą platformę, która Daje wielu podmiotom funkcjonującym o gospodarce Możliwość pozyskania kapitału na finansowanie swojej działalności, wdrażanie innovation Czy też przeprowadzenie niezble nych inwestycji. Przyczynia się Zatem ne Rozwoju przedsiębiorstw je wywiera na nie pozytywną presję.

Aby bowiem Spółka mogła zaistnieć na giełdzie, Musi wypełnić rygorystyczne Warunki. Giełda-organizowane w ustalonym miejscu i czasie Spotkania Handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone pieniądze po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji. Giełda jest miejscem Spotkania osób, które pragną zawrzeć umowę kupna-sprzedaży. Zawieranie tych transakcji jest ściśle regulowane i podporządkowane pewnym normom je zasadom. Odbywa się regularnie, w określonym miejscu i czasie, przy udziale osób pośredniczących w wymianie. Giełda entierement rolę pośrednika pomi, ZY poszczególnymi podmiotami. Kapitału transfert ułatwia, wpływając na możliwości dostosowawcze Gospodarki do zmieniającej się II gospodarczej. Jest alternatywą dla systemu bankowego, z którym konkuruje o inwestorów.

Podmiotom indywidualnym zaś Umożliwia dywersyfikację ryzyka wiążącego się z inwestowaniem, mobilizując tym samym zgromadzony przez nich kapitał. Zawierane Transakcje są podczas sesji Giełdowej. Jest Czas trwania jest ściśle określony je kontrolowany. Miejscem zawierania umów jest tzw. parkiet. W czasie sesji w giełdzie mogą brać Udział jedynie osoby do Tego uprawnione, Takie Jak maklerzy, dealerzy, brokerzy i pracownicy giełdy. Na wielu giełdach spotkać Można tzw. ringi. Są à Drewniane podwyższenia przeznaczone dla osób sprzedających Dany towar. Modèle Niemiecki giełdy Papierów Wartościowych dominuje w państwach europejskich.

Do giełd zorganizowanych w tym modelu należy Oczywiście Niemiecka Deutsche Börse, Jak również Polska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W innych langues nazwy określające à Pojęcie powstały OD Łacińskiej Bursa, un stąd Niemiecka Börse [3]. To, w jaki sposób Giełda Wypełnia powyższe Funkcje, uzależnione jest OD liczby spółek na korzystam notowanych i liczby zawieranych transakcji. Im jest ich więcej, tym lepiej Giełda realizuje swoją rolę. Wpływ na à ma również odsetek wszystkich emisji znajdujących się w obrocie ciągłym. I tu Podobnie, Jest im sur wyższy, tym w lepszy sposób Giełda entierement SWE Funkcje. Każda Giełda Musi posiadać statut, w którym określone są Podstawowe zasady jej funkcjonowania.